SETUL NECESAR DE ACTE PENTRU ÎNCHEIEREA ȘI AUTENTIFICAREA NOTARIALĂ ALE UNEI TRANZACȚII IMOBILIARE

Înstrăinarea dreptului de proprietate de la Vânzător către Cumpărător este posibilă doar cu prezentarea în fața Notarului al următorului set de acte:

  1. Extrasul din Registrul bunurilor imobile

Astfel, exisă un Registru al bunurilor imobile, care reprezintă un sistem de înscriere a informaţiilor/datelor cu privire la:

  • bunurile imobile şi primii deţinători (proprietari) ai acestor bunuri;
  • transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile prin vânzare, donaţie, moştenire etc.;
  • evaluarea bunurilor imobile.

În cadrul acestui Registru al bunurilor imobile se conțin informaţii/date cu privire la fiecare bun imobil separat. Conţinutul şi structura datelor înregistrate în registrul bunurilor imobile sunt aprobate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (de exemplu, dacă una şi aceeaşi persoană deţine două terenuri agricole şi o casă cu teren de lângă casă, în registrul bunurilor imobile va fi înregistrat separat fiecare din aceste trei bunuri.

Prin urmare, pentru a afla informațiile existente în Registrul bunurilor imobile, este prevăzută posibilitatea de a solicita un Extras.

Extrasul este semnat de registrator şi conţine ştampila oficiului cadastral teritorial. Extrasul din Registrul bunurilor imobile este un document ce confirmă înregistrarea în Registru a drepturilor cetăţenilor, întreprinderilor şi organizaţiilor asupra bunurilor imobile ce le aparţin. Extrasul reflectă informaţia din registrul bunurilor imobile cu privire la un bun concret şi poate fi eliberat pentru fiecare bun imobil înregistrat. Extrasul este împărţit în capitole identificate cu litere (A, B, C) şi conţine informaţii divizate în trei subcapitole principale.

Prezintă un deosebit interes anume subcapitolul III, unde se înscriu datele referitoare la grevarea dreptului de proprietate, adică referitor la interdicţiile aplicate faţă de bunul ce aparţine proprietarului. Astfel, de regulă, la acest capitol se indică menţiuni că nu sunt înscrieri, ceea ce înseamnă că nu există drepturi sau pretenţii ale altor persoane asupra bunului (bunul nu a fost pus în gaj, nu est sechestrat etc.). Însă, în cazul în care la acest capitol sunt menţiuni privind gajul, sechestrul etc., extrasul face referinţă la documentul care a stat la baza înscrierii (contractul de gaj, încheierea instanţei de judecată etc.). Prezenţa acestor înscrieri îl împiedică pe proprietar să încheie acte juridice în privinţa bunului imobil.

Extrasul din registrul bunurilor imobileeste un document ce confirmă înregistrarea în registru a drepturilor cetăţenilor, întreprinderilor şi organizaţiilor asupra bunurilor imobile ce le aparţin. Extrasul reflectă informaţia din registrul bunurilor imobile cu privire la un bun concret şi poate fi eliberat pentru fiecare bun imobil înregistrat.

Modelul extrasului din registrul bunurilor imobile este aprobat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru −Anexa nr. 9 la Instrucţiunea nr. 112 din 22.06.2005 cu privire la înregistrareabunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor.

Extrasul este împărţit în capitole identificate cu litere (A,B,C) şi conţine informaţii divizate în trei subcapitole principale.

În subcapitolul I se înscriu datele despre bunul imobil:

·despre teren (număr cadastral, adresa, destinaţia de folosinţă (pentru construcţii, agricol etc.), suprafaţa, tipul hotarelor (generale sau fixe);

·despre fiecare construcţie aflată pe teren (număr cadastral, adresa, destinaţia de folosinţă (casa de locuit, construcţie accesorie etc.), suprafaţa.

În subcapitolul II se înscriu datele referitoare la dreptul de proprietate:

·date despre proprietarul terenului − numele proprietarului, data naşterii, numărul codului personal, domiciliul, temeiul înscrierii dreptului de proprietate (titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr., data, certificat de moştenitor nr., data, contract de vânzare-cumpărarea nr., data etc.), data înregistrării;

·date despre proprietarul fiecărei construcţii aflate pe teren (număr cadastral, mărimea cotei-părţi (1.0, 1/2, 1/3 etc.), numele proprietarului, data naşterii, numărul codului personal, domiciliul, temeiul înscrierii dreptului de proprietate (actul de recepţie a construcţiei, certificat de moştenitor nr., data, contract de vânzare-cumpărarea nr., data, etc.), data înregistrării.

În subcapitolul III se înscriu datele referitoare la grevarea dreptului de proprietate, adică referitor la interdicţiile aplicate faţă de bunul ce aparţine proprietarului:

·De regulă, la acest capitol se indică menţiuni că nu sunt înscrieri, ceea ce înseamnă că nu există drepturi sau pretenţii ale altor persoane asupra bunului (bunul nu a fost pus în gaj, nu est sechestrat etc.);

·În cazul în care la acest capitol sunt menţiuni privind gajul, sechestrul etc., extrasul face referinţă la documentul care a stat la baza înscrierii (contractul de gaj, încheierea instanţei de judecată etc.). Prezenţa acestor înscrieri îl împiedică pe proprietar să încheie acte juridice în privinţa bunului imobil.

Extrasul este semnat de registrator şi conţine ştampila oficiului cadastral teritorial.

Conform art.498 al Legii cu privire la Cadastru se specifică următoarele:

(1)      Înscrierile sunt de trei feluri: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea.

(2)      Intabularea şi înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se referă la înscrierea drepturilor de creanţă, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate în registru.

(3)      Înscrierea provizorie şi notarea se fac numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

(1)      Comparativ cu prevederile legislaţiei în vigoare, în perioada de până la intrarea în vigoare a Codului civil, existau doar două feluri de înscrieri: înregistrarea propriu-zisă şi menţiunea. Astfel, toate drepturile, inclusiv grevările dreptului de proprietate erau supuse înregistrării la fel ca şi drepturile tabulare. Menţiunile priveau faptele juridice care puteau duce la stingerea sau naşterea drepturilor patrimoniale asupra bunului imobil. Astăzi, în baza Codului civil în vigoare, îscrierea drepturilor asupra bunurilor imobile în registrul bunurilor imobile are loc prin intabulare, înscriere provizorie şi notare.

(2)      Intabularea şi înscrierea provizorie are ca obiect drepturile tabulare.

Intabularea constituie înscrierea care se săvârşeşte cu titlu definitiv cu privire la constituirea, modificarea sau stingerea unui drept real imobiliar. Intabularea este realizată atât în cazurile prevăzute de lege, cât şi în cazurile în care este solicitată de părţile contrractuale.

Înscrierea provizorie este un înscris prealabil (prenotare), care este condiţionat de o justificare. Înscrierea provizorie se face atunci când nu este posibilă intabularea, având scopul creării unei priorităţi din această înscriere, cum ar fi faptul sau momentul înregistrării dreptului. Ulterior ea trebuie justificată.

Notarea presupune înscrierea drepturilor de creanţă, faptelor sau raporturilor juridice, care nu pot constitui obiect al intabulării sau înscrierii provizorii. Vînzarea imobilelor cu asemenea mențiuni în Extrasul cadastral pot fi efectuate.

(3)                Înscrierea provizorie şi intabularea şi notarea se face doar în cazurile prevăzute de lege. Intabularea poate constitui drept condiţie de dobândire sau opozabilitate a dreptului stabilite atât prin lege, cât şi prin contract, iar prin urmare, intabularea poate fi aplicată şi în cazurile în care legea nu prevede obligativitatea înregistrării dreptului real imobiliar.

Interdicție

1.Sunt destul de frecvente situațiile cînd însuși proprietarii nu dețin informația cu privire cauza aplicării interdicțiilor specificate în Extras.În asemenea cazuri,agentul ar putea interveni în vederea găsirii soluțiilor potrivite pentru soluționarea impedimentului apărut pentru desfășurarea tranzacției imobiliare.

Etapele soluționării:

-aplicarea interdicției comportă cu sine temeiul în baza caruia a fost efectuat înscrisul.De regulă,interdicțiile sunt stabilite în conformitate cu încheierile executorilor judecătorești.

-se ia legatura cu executorii judecătorești care au emis incheierea(nota:lista tuturor executorilor judecătorești cu contactele necesare se gasesc pe pagina web: date.gov.md/ckan/dataset/5161-lista-executorilor-judecatoresti.

-se stabilește cauza,care a dus la încheierea eliberată de executorul judecătoresc,se propune soluționarea și executarea plăților afrente amenzii stabilite, onorariului etc..

Grevarea

Prezintă un deosebit interes anume subcapitolul III al extrasului, unde se înscriu datele referitoare la grevarea dreptului de proprietate, adică referitor la interdicţiile aplicate faţă de bunul ce aparţine proprietarului. Astfel, de regulă, la acest capitol se indică menţiuni că nu sunt înscrieri, ceea ce înseamnă că nu există drepturi sau pretenţii ale altor persoane asupra bunului (bunul nu a fost pus în gaj, nu est sechestrat etc.). Însă, în cazul în care la acest capitol sunt menţiuni privind gajul, sechestrul etc., extrasul face referinţă la documentul care a stat la baza înscrierii (contractul de gaj, încheierea instanţei de judecată etc.). Prezenţa acestor înscrieri îl împiedică pe proprietar să încheie acte juridice în privinţa bunului imobil.

Grevarea poate fi aplicată atît persoanelor juridice cît și persoanelor fizice.

Notă!!!

  1. Imobilele grevate nu pot face obiectul unei tranzacții imobiliare .
    1. La efectuarea tuturor plăților aferente grevării(rata de credit, dobînzi, penalități,etc.),care duc la onorarea și achitarea tuturor restanțelor,mențiunea se radiază.
    1. Un agent profesionist ar putea organiza o tranzacție care prevede un imobil cu înscrisul (grevat),reușind concomitent atît radierea grevării cît și vînzarea propriu-zisă.

Etapele :

1.Identificarea Cumpărătorului interesat.Încheierea tranzacției se stabilește la sediul instituției financiare(in cazul persoanelor juridice) sau la sediul notarului(în cazul persoanelor fizice).

2.În posesia contractelor pregătite, se informează Banca sau Creditorul referitor la posibilitatea onorării și stingerii valorii creditoriale restante. Anticipat se solicită nr.demersului care urmează sa fie eliberat cu privire la ridicarea clauzei de grevare al imobilului din lipsa datoriilor stinse.

TARIFELE pentru serviciile prestate de I.S. Cadastru

Legea prevede încasarea plăţilor pentru serviciile prestate de ASP „Cadastru”:

·la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor cetăţenilor asupra bunurilor imobile

·la modificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile

·pentru eliberarea extrasului şi a altor informaţiei din registru etc.

Tarifele pentru serviciile prestate de Î.S. „Cadastru”, în marea lor parte, sunt aprobate prin HotărâreaGuvernului nr. 770 din 02.07.2007 pentru aprobarea tarifelor la serviciileprestate de Întreprinderea de Stat „Cadastru”. Mai multe detalii privind costul şi condiţiile acordării serviciilor pentru lucrări cadastrale pot fi găsite la rubrica servicii pe pagina Internet a Î.S. „Cadastru”: http://www.cadastre.md/servicii

La cererea cetăţeanului care a plătit tariful, plata achitată pentru serviciile solicitate se restituie, integral sau parţial, în cazul în care:

·a fost achitată o plată mai mare decât tariful stabilit;

·a fost respinsă cererea de înregistrare;

·a fost adoptată decizia registratorului privind refuzul înregistrării dreptului;

·cetăţeanul şi-a retras cererea de prestare a serviciului;

·nu a fost respectat termenul prevăzut de legislaţie pentru prestarea serviciilor;

în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

2.CERTIFICATUL PRIVIND VALOAREA BUNULUI IMOBIL

Acest tip de certificat este eliberat de Î.S. Cadastru și conţine informaţii privind valoarea estimată a  bunului imobil în scopul impozitării (teren, case şi alte construcţii). Aceste date sunt confirmate de către oficiile cadastrale teritoriale prin eliberarea, după achitarea unei plăţi stabilite, a unui certificat privind valoarea bunului imobil. Acest certificat este necesar şi în cazul întocmirii certificatului de moştenitor asupra bunurilor înregistrate.

Nota !!!

1.În cazul în care in calitate de act confirmativ al dreptului de proprietate se prezintă contractul de privatizare,setul de acte necesare pentru notar include si un certificat suplimentar:

CERTIFICATUL CU PRIVIRE LA PARTICIPANȚII PRIVATIZĂRII

Comisia municipală de privatizare a fondului de locuinţe activează în conformitate cu prevederile Regulamentului ei, anexă la Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.93, îşi desfăşoară activitatea sa  în blocul, care este amplasat pe str. Columna, nr. 106 mun. Chişinău. Şeful Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe, preşedintele Comisiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir.6, tel. 26-01-18. Adjunctul sefului Direcţiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir. 3, coordonează lucrul cu petiţiile înaintate de cetăţeni, tel. 27-41-12.

Documentele necesare la privatizarea locuinţelor se recepţionează în bir.4, în fiecare zi, de la ora 8 pînă la 12, în afară de vineri — zi de şedinţă a Comisiei, telefonul de contact 27-81-25.

În bir. 5 cetăţenii primesc rezultatele hotărîrilor Comisiei, în baza buletinului de identitate şi procurii (după caz), precum și conturile pentru achitarea costului locuinţei privatizate şi impozitul privat.La prezentarea chitanţei de plată, cetăţenii primesc contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată ( telefonul de contact 27-69-05).

 În bir.1 cetăţenii primesc certificatele  privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare,  pentru care este necesară prezentarea:

— copia contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată

— copiile buletinelor de identitate,

— chitanţa de 30 lei pe contul 420515101479701.

În biroul 2, specialistul principal, juristul Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe primeşte cetăţenii în audienţă, după necesitatea solicitărilor, tel. 27-81-25.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s